Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Ogłoszenie

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SPECJALISTY DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH
w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1930) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936).

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
e) znajomość obsługi komputera i programów kadrowych;
f) wykształcenie wyższe;
g) posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr i płac (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4-letni staż pracy zawodowej).

2. Wymagania dodatkowe:
a) doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów pomocy społecznej i samorządowych;
b) dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu „Program Kadry”, pakietu Ms Office );
c) praktyczna znajomość zagadnień kadrowych i administracyjnych;
d) samodzielność dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
e) wysoka kultura osobista;
f) umiejętności analityczne i interpersonalne;
g) umiejętności pracy w zespole;
h) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum zgodnie z Kodeksem Pracy;
b) nadzór nad wykorzystaniem przez pracowników urlopów wypoczynkowych i nad czasem pracy;
c) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
d) prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) przygotowywanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;
f) przygotowanie umów związanych z najmem i użytkowaniem pomieszczeń;
g) organizacja szkoleń BHP i p.poż.;
h) przygotowywanie porozumień na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;
i) sporządzanie dyspozycji przekazania środków pieniężnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego;
j) ewidencjonowanie czasu pracy;
k) obsługa programów kadrowych;
l) przygotowywanie i wydawanie niezbędnych pracownikom zaświadczeń;
m) prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędami Skarbowymi i innymi jednostkami ubezpieczającymi;
n) sporządzanie informacji o rocznych dochodach dla wszystkich pracowników i przekazywanie ich do właściwych urzędów skarbowych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) CV- curriculum vitae;
3) kwestionariusz osoby;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6) Oświadczenia:
 o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 o niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe;
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
 o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).

5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
a) zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
b) referencji;
c) innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku;
d) kandydat zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary- w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych”. W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do Centrum.
7. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem 10 grudnia 2018 r., o godzinie 15.00.
8. Dokumenty aplikacyjne składane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
O miejscu, czasie i procedurze selekcji kandydatów powiadamia się indywidualnie drogą telefoniczną.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) Starostwa Powiatowego w Żarach oraz na stronie internetowej PCPR (www.pcprzary.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 363-06-80

Żary, dnia 27.11.2018 r.

Justyna Przedaszek
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zostań Rodziną Zastępczą !

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

poszukuje kandydatów

na rodziny zastępcze !

Jeśli czujesz, że w Twoim życiu nastąpiła chwila na podjęcie decyzji o przyjęciu do rodziny dziecka, któremu chciałbyś oferować miłość, opiekę, troskę i poczucie bezpieczeństwa, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, gdzie bardzo chętnie udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji. Możesz liczyć na naszą pomoc, wsparcie i rozpocząć starania !

Rodzice zastępczy otrzymują wsparcie finansowe w postaci świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinie dzieci.

 

„OTWÓRZ SERCE, OTWÓRZ DRZWI”

Przyjdź, zadzwoń, dowiesz się więcej !

tel. (68) 363-06-80, 89, 91

Dofinansowana winda z PFRON

W dniu 25.09.2018 r. została zakończona i odebrana budowa windy dla dziecka z Gminy Jasień. Powiat Żarski dofinansował przedsięwzięcie w wysokości 69 342,00 zł w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

„LUBUSKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Dnia 21 września 2018 roku odbyło się „Lubuskie spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych” nad zalewem „Karaś” w Lubsku, zorganizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku, w którym wzięły udział: Justyna Przedaszek – Dyrektor PCPR wraz z pracownikami: Iwoną Marszewską i Eweliną Krasowską.

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, tel.: +48 683630684.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  • Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być jedynie podmioty, które merytorycznie związane będą z realizacją zadań realizowanych przez PCPR w Żarach, uprawnione do ich otrzymania.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego dziecka* danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia. Wobec danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w PCPR w Żarach, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: alfred.spychala@abi-24.com.pl lub pod nr telefonu: 601499272.

Klauzula informacyjna – do pobrania