Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje całodobowej opieki świadczonej przez Dom Pomocy Społecznej…….

Dom Pomocy Społecznej to jednostka całodobowa przeznaczona dla osób, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zadaniem jednostki jest zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych i społecznych, przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Są to placówki, które zapewniają oprócz miejsca zamieszkania, wyżywienia i odzieży także usługi opiekuńcze, polegające na pielęgnacji i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz przy załatwianiu spraw osobistych. Dom świadczy również inne usługi wspomagające, polegające między innymi na prowadzeniu terapii  zajęciowej, podnoszeniu sprawności fizycznej i zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych jej mieszkańców.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej, tj.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamkowa 27
68-300 Lubsko
(przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku, liczba miejsc- 135)
Dyrektor: Wioletta Kuźmińska
tel.68 457-41-11
mail:dps@dps.lubsko.pl
www.dps.lubsko.pl

 


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Miłowice 26
68-200 Żary
(przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz z miejscami dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc- 80)
Dyrektor: Barbara Litewka
tel. 68 374-38-22
mail: dpsmilowice@dps.nstrefa.pl
www.dps-milowice.pl

PROCEDURY PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  • osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
  • ośrodek zajmuje się kompletowaniem odpowiednich dokumentów, tj. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  uzyskane od lekarza rodzinnego, wywiad środowiskowy, decyzja rentowa, emerytalna, decyzja z KRUS, które potwierdzą dochody osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Wnioskodawca musi również pisemnie wyrazić zgodę na odpłatność za pobyt w DPS.
  • komplet dokumentacji wraz z decyzjami o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS wydanymi przez organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS zostaje przekazany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach na terenie, którego znajduje się Dom.
  • jeżeli DPS dysponuje wolnymi miejscami zostaje wydana decyzja o umieszczeniu.
  • w przypadku niemożliwości umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.