Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny w założeniu ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Polega na zorganizowanej aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Jego program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wynosi co najmniej 14 dni.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym?

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia;
 • które zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • które nie będą pełniły funkcji członka kadry na danym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • które w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskał na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

◊  50% na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

◊  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnym zmianom i podawane jest co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten wypełnia lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 4. dokumenty potwierdzające wysokość oświadczonych we wniosku dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w kwartale poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek. Dokumenty mogą być weryfikowane praz pracownika Centrum,
 5. dowód osobisty,
 6. zaświadczenie (ze szkoły lub uczelni) lub legitymację potwierdzające naukę w przypadku osoby uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lata.

Wysokość dofinansowania:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kto może uzyskać dofinansowanie do opiekuna?

 

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnoprawności (albo równoważnym) oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcję członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby. Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

W jaki sposób wybieramy ośrodek?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie we własnym zakresie wybiera termin turnusu oraz ośrodek wpisany do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę. Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać na stronie internetowej: www.turnusy.rehabilitacyjne.pl