Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Bariery w komunikowaniu się i techniczne

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się. Likwidacja barier ma na celu umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej kontakt z otoczeniem, powodując sprawniejsze działanie w społeczeństwie.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do barier w komunikowaniu się i technicznych?

O dofinansowanie z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne

  • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
  • jeżeli zaświadczenie lekarza jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
  2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
  3. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny,
  4. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie,
  5. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
  6. udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania,
  7. oferta cenowa.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca i jest to minimalny udział własny kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków funduszu. Dofinansowanie takie nie przysługuje również osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku ubiegała się o dofinansowanie uzyskała odpowiednio na ten cel ze środków PFRON, ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.