Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

ABC dla młodzieży usamodzielniającej się

Usamodzielniani wychowankowie

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy i inne placówki, gdy umieszczenie nastąpiło na  podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:

  • kontynowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie

Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu:

  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia

Zapewnia się również pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej bądź innych placówkach ( MOW, ZP) przez okres co najmniej:

  • 3 lat- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępcza spokrewnioną,
  • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną oraz inne placówki (MOW, ZP)

Osoby pełnoletnie, usamodzielniające się,  nie mające możliwości powrotu do rodziny bądź też innych możliwości zamieszkania we własnym lokalu mieszkalnym mają możliwość zamieszkania w mieszkaniu chronionym. Jest to miejsce przeznaczone dla kobiet bądź mężczyzn, uczących się i posiadających niski dochód.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 3 mieszkania chronione: dwa z nich znajdują się w Żarach z przeznaczeniem dla 5 kobiet i 4 mężczyzn, jedno w Lubsku  z przeznaczeniem dla 3 mężczyzn. Lokale te są wyremontowane, w pełni wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty AGD i meble.