Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: wrzesień 2018

„LUBUSKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Dnia 21 września 2018 roku odbyło się „Lubuskie spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych” nad zalewem „Karaś” w Lubsku, zorganizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku, w którym wzięły udział: Justyna Przedaszek – Dyrektor PCPR wraz z pracownikami: Iwoną Marszewską i Eweliną Krasowską.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku mieszkalnym lub w jego okolicy, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne, techniczne uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodę ruchu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych?

O dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz które mają trudności w poruszaniu się (w tym osoby na wózkach inwalidzkich, po amputacji kończyn, poruszające się samodzielnie lub przy pomocy urządzeń pomocniczych). Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

ETAP I:

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny,
 4. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie,
 5. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 6. dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w lokalu,
 7. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny),
 8. pisemna zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
 9. szkic pomieszczeń, w których ma wystąpić likwidacja barier architektonicznych – uwzględniając stan obecny,
 10. szkic pomieszczeń – uwzględniając stan po likwidacji barier architektonicznych,
 11. udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania.

ETAP II:

 1. kosztorys inwestorski (szczegółowy) na zakres prac zakwalifikowanych do realizacji wraz z zestawieniem i wyceną potrzebnych materiałów,
 2. projekt, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach).

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca i jest to minimalny udział własny kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków funduszu. Dofinansowanie takie nie przysługuje również osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku ubiegała się o dofinansowanie uzyskała odpowiednio na ten cel ze środków PFRON, ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

 

 

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny?

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 • osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

◊  50% na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

◊  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnym zmianom i podawane jest co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny.

 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej  dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia Wnioskodawcy oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny,
 4. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych na wskazanym sprzęcie,
 5. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 6. ofertę cenową lub fakturę proformę wybranego sprzętu rehabilitacyjnego sporządzoną przez sprzedawcę.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA!

Sprzęt zakupiony przed podpisaniem umowy nie podlega dofinansowaniu.

 

 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie 00-828, al. Jana Pawła II 13 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach reprezentowane przez Dyrektora PCPR. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby: ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary lub telefonicznie: +48 68 3630680.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: alfred.spychala@abi-24.com.pl, tel. 601499272, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON:
  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
  • likwidacji barier: technicznych, architektonicznych, w komunikowaniu się;
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • usług tłumacza migowego;
  • likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową;
  • likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym;
  • likwidacji barier w poruszaniu się;
  • pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
  • pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.

 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom właściwym do załatwienia przedmiotowego wniosku. Dokonamy tego jedynie w sytuacji, gdy istnieć będzie podstawa prawna do takiego działania lub gdy odbiorcami danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych będą podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne lub bankowe oraz podmioty przetwarzające je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji naszych działań.
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana/dziecka dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie wniosku.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego dziecka danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga formy pisemnej, którą należy przesłać na adres: PCPR, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary lub elektronicznej na adres mailowy: pcpr@pcprzary.pl.

Chęć skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić na wskazane powyżej adresy listownie lub drogą elektroniczną. Administrator danych osobowych – bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją wyżej wymienionych praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania PCPR w Żarach – administrator danych, poinformuje osobę, której dane dotyczą o ewentualnym przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna – do pobrania

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjantów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.                                                                       Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

I etap: przyjmowanie wniosków od 1 marca 2024 roku do 31 maja 2024 roku – rozpatrywanie wniosków czerwiec – lipiec 2024 r.

II etap: przyjmowanie wniosków od 1 czerwca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku – rozpatrywanie po otrzymaniu II transzy środków finansowych.

MODUŁ II:     

I etap: przyjmowanie wniosków od 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024): rozpatrywanie wniosków kwiecień – maj 2024 r.

II etapprzyjmowanie wniosków od 1 września 2024 roku do 10 października 2024 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025): rozpatrywanie po otrzymaniu II transzy środków finansowych.

 

Moduły, obszary i zadania programu w 2024 roku:

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Moduł I Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Moduł I Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub w przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” NALEŻY SKŁADAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.