Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: październik 2018

Zostań Rodziną Zastępczą !

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

poszukuje kandydatów

na rodziny zastępcze !

Jeśli czujesz, że w Twoim życiu nastąpiła chwila na podjęcie decyzji o przyjęciu do rodziny dziecka, któremu chciałbyś oferować miłość, opiekę, troskę i poczucie bezpieczeństwa, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, gdzie bardzo chętnie udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji. Możesz liczyć na naszą pomoc, wsparcie i rozpocząć starania !

Rodzice zastępczy otrzymują wsparcie finansowe w postaci świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinie dzieci.

 

„OTWÓRZ SERCE, OTWÓRZ DRZWI”

Przyjdź, zadzwoń, dowiesz się więcej !

tel. (68) 363-06-80, 89, 91

Turnus rehabilitacyjny w założeniu ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Polega na zorganizowanej aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Jego program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wynosi co najmniej 14 dni.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym?

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia;
 • które zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • które nie będą pełniły funkcji członka kadry na danym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • które w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskał na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

◊  50% na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

◊  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnym zmianom i podawane jest co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten wypełnia lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 4. dokumenty potwierdzające wysokość oświadczonych we wniosku dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w kwartale poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek. Dokumenty mogą być weryfikowane praz pracownika Centrum,
 5. dowód osobisty,
 6. zaświadczenie (ze szkoły lub uczelni) lub legitymację potwierdzające naukę w przypadku osoby uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lata.

Wysokość dofinansowania:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kto może uzyskać dofinansowanie do opiekuna?

 

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnoprawności (albo równoważnym) oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcję członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby. Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

W jaki sposób wybieramy ośrodek?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie we własnym zakresie wybiera termin turnusu oraz ośrodek wpisany do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę. Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać na stronie internetowej: www.turnusy.rehabilitacyjne.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (np. protezy, kule, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np: aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, poduszki i materace przeciwodleżynowe).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
 • wnioskodawca, który uzyskał zlecenie z przyznaną refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia na dany przedmiot lub środki pomocnicze,
 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

◊  50% na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

◊  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnym zmianom i podawane jest co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 4. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 5. oryginał faktury potwierdzającej zakup przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego z wyszczególnieniem: całkowitego kosztu zakupu, kwoty opłaconej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kwoty udziału własnego.

Wysokość dofinansowania:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się. Likwidacja barier ma na celu umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej kontakt z otoczeniem, powodując sprawniejsze działanie w społeczeństwie.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do barier w komunikowaniu się i technicznych?

O dofinansowanie z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
 • jeżeli zaświadczenie lekarza jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny,
 4. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie,
 5. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 6. udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania,
 7. oferta cenowa.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca i jest to minimalny udział własny kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków funduszu. Dofinansowanie takie nie przysługuje również osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku ubiegała się o dofinansowanie uzyskała odpowiednio na ten cel ze środków PFRON, ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Dofinansowana winda z PFRON

W dniu 25.09.2018 r. została zakończona i odebrana budowa windy dla dziecka z Gminy Jasień. Powiat Żarski dofinansował przedsięwzięcie w wysokości 69 342,00 zł w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.