Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: listopad 2018

Ogłoszenie

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SPECJALISTY DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH
w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1930) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936).

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
e) znajomość obsługi komputera i programów kadrowych;
f) wykształcenie wyższe;
g) posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie kadr i płac (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4-letni staż pracy zawodowej).

2. Wymagania dodatkowe:
a) doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów pomocy społecznej i samorządowych;
b) dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu „Program Kadry”, pakietu Ms Office );
c) praktyczna znajomość zagadnień kadrowych i administracyjnych;
d) samodzielność dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
e) wysoka kultura osobista;
f) umiejętności analityczne i interpersonalne;
g) umiejętności pracy w zespole;
h) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum zgodnie z Kodeksem Pracy;
b) nadzór nad wykorzystaniem przez pracowników urlopów wypoczynkowych i nad czasem pracy;
c) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
d) prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) przygotowywanie umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;
f) przygotowanie umów związanych z najmem i użytkowaniem pomieszczeń;
g) organizacja szkoleń BHP i p.poż.;
h) przygotowywanie porozumień na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;
i) sporządzanie dyspozycji przekazania środków pieniężnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego;
j) ewidencjonowanie czasu pracy;
k) obsługa programów kadrowych;
l) przygotowywanie i wydawanie niezbędnych pracownikom zaświadczeń;
m) prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędami Skarbowymi i innymi jednostkami ubezpieczającymi;
n) sporządzanie informacji o rocznych dochodach dla wszystkich pracowników i przekazywanie ich do właściwych urzędów skarbowych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) CV- curriculum vitae;
3) kwestionariusz osoby;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6) Oświadczenia:
 o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 o niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe;
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
 o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).

5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
a) zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
b) referencji;
c) innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku;
d) kandydat zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary- w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych”. W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do Centrum.
7. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem 10 grudnia 2018 r., o godzinie 15.00.
8. Dokumenty aplikacyjne składane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
O miejscu, czasie i procedurze selekcji kandydatów powiadamia się indywidualnie drogą telefoniczną.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) Starostwa Powiatowego w Żarach oraz na stronie internetowej PCPR (www.pcprzary.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 363-06-80

Żary, dnia 27.11.2018 r.

Justyna Przedaszek
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie