Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: wrzesień 2020

UWAGA!!!

W związku ze zmianą uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż osoby niepełnosprawne, które ostatni raz otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017 roku, legitymujące się:

  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia,
  • orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

mają możliwość ponownego ubiegania się o ww. dofinansowanie na 2020 rok.

Warunkiem przyznania środków na powyższy cel, jest złożenie nowego wniosku.

Kompletne druki należy składać do dnia 25 września 2020 r.

Informacja dot. realizowanych projektów dla osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR będzie realizowało zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych pt, ” Droga do aktywności” oraz ” Kierunek praca”, które są współfinansowane ze środków PFRON

Uczestnikami projektów są osoby spełniające łącznie następujące warunki:

– wiek 18-64 lata

– miejsce zamieszkania: teren powiatu żarskiego lub żagańskiego

– orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym

„Droga do aktywności” – nabór trwa do 30 września 2020 roku Każda z osób spełniająca powyższe warunki, która zgłosi się do udziału w projekcie weźmie udział w 12h (3 dni x 4h) warsztatach z pt. „Trening umiejętności społeczno-zawodowych”. Podczas warsztatów omówione zostaną między innymi zagadnienia z zakresu: wzmacniania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi, komunikacji interpersonalnej, budowanie porozumienia – sprawna komunikacja, reguł komunikacji negocjacyjnej, samooceny czyli odkrywania własnych umiejętności i możliwości, instrumentów i segmentów rynku pracy, szans i zagrożeń wynikających z podjęcia zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, kreowania wizerunku (wizaż, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej), praw i obowiązków pracownika, motywacji do podjęcia aktywności zawodowej, instytucji i organizacji świadczących usługi dla osób poszukujących pracy i rodzaj świadczonych usług, metod poszukiwania pracy, samozatrudnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

„Kierunek praca” – nabór trwa do 31 października 2020 roku Każda z osób spełniająca powyższe warunki, która zgłosi się do udziału w projekcie weźmie udział w:

– Indywidualnych 4h spotkaniach z doradcą zawodowym, które będzie uwzględniać wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności ograniczenia. Istotnymi zagadnieniami dla doradcy zawodowego będą zainteresowania zawodowe oraz preferencje zawodowe osoby niepełnosprawnej. Udzielenie porady zawodowej będzie oparte na wynikach kompleksowych badań i ocenie zdolności do pracy niepełnosprawnego klienta oraz analizie i rozeznaniu szans zawodowych na rynku pracy w oparciu o indywidualną sytuacje zawodową. Podczas indywidualnych spotkań z uczestnikiem doradca zawodowy zaznajomi go z wymaganiami stawianymi wobec pracowników w przypadku konkretnych zawodów jak i stanowisk pracy. Przygotowane zostaną dokumenty aplikacyjne. Uczestnik określi swoje mocne strony i dowie się jak je wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym. Ważnym elementem spotkań będzie opracowanie planów i celów zawodowych, zaplanowanie kariery zawodowej oraz dalszej ścieżki edukacyjnej;

– grupowych 2h spotkaniach z pracodawcami, podczas których uczestnicy będą mogli uzyskać informacje, jakie wymagania stawiane są osobom na poszczególne stanowiska pracy. Pracodawcy podpowiedzą na co zwracają szczególną uwagę decydując się na zatrudnienie pracownika. Każdy z uczestników dowie się podczas takiego spotkania jakie ułatwienia stosują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Miejsce odbywania się warsztatów i spotkań: Żary

Uczestnicy mogą wziąć udział w obu projektach.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tel. 667 628 337

 

WYDŁUŻONY TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCY PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ” do dnia 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).