Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: maj 2021

Powiat Żarski uprzejmie informuje, iż z dniem 1 maja br. wznowił działalność Punkt Interwencji Kryzysowej w nowej siedzibie na ul.Śródmiejskiej 4 przy Centrum Usług Psychologicznych EGO (wjazd od strony ul. Ułańskiej). Mieszkańcy powiatu żarskiego znajdujący się w kryzysie mogą zgłaszać się do Punktu, gdzie otrzymają wsparcie psychologiczne, terapeutyczne w tym terapeuty uzależnień oraz pomoc prawną. Pomoc jest nieodpłatna.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego – 68 300 03 03
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONSULTACJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2030”

 

Załącznik:

Protokół z konsultacji

ZASADY DOFINANSOWAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON W 2021 R.

Ustala się następujące zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2021:

TURNUSY REHABILITACYJNE:

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek i legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (t.j. z 2015 r., Dz.U. poz. 926).

Wysokość dofinansowania ustala się na podstawie dokumentów na dzień rozpatrywania wniosku.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie może zostać wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

BARIERY ARCHITEKTONICZNE:

  1. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby mające ewidentne problemy w poruszaniu się, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  2. Wysokość dofinansowania w bieżącym roku wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ:

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby mające ewidentne problemy w komunikowaniu się, uniemożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie.

  1. Wysokość dofinansowania w bieżącym roku wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  2. Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego (stacjonarnego lub przenośnego) będzie przyznawane jedynie tym osobom niepełnosprawnym, które w ostatnich 3 latach nie otrzymały dofinansowania na ten cel.
  3. Dofinansowania do zakupu zestawu komputerowego nie otrzyma osoba, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z osobą, która otrzymała dofinansowanie w ostatnich 3 latach na ww. zadanie.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

BARIERY TECHNICZNE:

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby mające ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające sprawne funkcjonalnie. Wnioskowany sprzęt powinien powodować sprawniejsze działanie w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze funkcjonowanie.

Wysokość dofinansowania w bieżącym roku wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

SPRZĘT REHABILITACYJNY:

Wysokość dofinansowania w bieżącym roku wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.