Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Deklaracja dostępności cyfrowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Administratorów serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (68) 363 06 80  w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres e-mail

Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Marika Grajkowska  – grajkowska.marika@pcprzary.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku zamontowana jest platforma pionowa (winda), która ułatwia osobie niepełnosprawnej dostanie się do urzędu.  Na parterze budynku znajduje się biuro, w którym pracownik ds. rehabilitacji społecznej zobowiązany jest do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w urzędzie na parterze budynku.

Na posesji Centrum znajduje się parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Wejście na teren urzędu z psem asystującym jest dozwolone.

Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Aplikacje mobilne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.