Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Żarach informuje, że od stycznia 2020 r. rozpoczyna szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ilość miejsc ograniczona.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o kontakt pod numerem telefonu :
(68) 363 06 91 / (68) 363 06 89

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż zakończono procedurę naboru na stanowisko: specjalisty ds. kadrowo – administracyjnych – nabór został nierozstrzygnięty, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 

Justyna Przedaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁOSZENIE O NABORZE!

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
ogłasza nabór na stanowisko:
PSYCHOLOG
w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania
1. Niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 wykształcenie wyższe na kierunki psychologia,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 prawo jazdy kat. B,
2. Dodatkowe:
 2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy, odporność psychiczna,
 znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 referencje,
 umiejętności pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań:
 dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia,
 udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zstępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych,
 przeprowadzanie badań psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,
 uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
 udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
 prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny;
2. CV- curriculum vitae;
3. kwestionariusz osoby;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6. Oświadczenia:
 o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 o niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
 o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku psychologa,
Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).
IV. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
1. pozwoleń o ukończonych kursach i szkoleniach;
2. referencji;
3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku;
4. kandydat zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary- w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa” .

Justyna Przedaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt EFS – aktywna integracja szansą na aktywne życie w powiecie żarskim

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – LUBUSKIE 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach wraz z Partnerem – Pracownia Psychologiczna „V.I.P” Anita Ratomska, ul. Błotna 4, Górzyn 68-300 Lubsko realizuje projekt pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” realizowany w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  RPO-Lubuskie 2020.

Celem projektu jest szeroko rozumiana aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym- klientów PCPR w Żarach w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. dzięki zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych, młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujące na terenie powiatu żarskiego.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia, tj. spotkania, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne i grupowe, warsztaty psychoedukacyjne, działania kulturalno- rozwojowe, np. wyjazdy do kina i teatru, liczne kursy lub szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, edukacyjne i społeczne oraz inne usługi aktywnej integracji zgodne z potrzebami uczestników projektu.

 Udział w projekcie jest bezpłatny! Zapraszamy do udziału w projekcie!

SPOTKANIE POŚWIĘCONE PROGRAMOWI „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Dnia 29 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, na które zostały zaproszone organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło zadań realizowanych z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Od 6 maja do 30 sierpnia 2019 r. można ubiegać się o dofinansowanie do:

  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu),
  • uzyskania prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego),
  • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych, narządu wzroku lub  narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy),
  • szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych, narządu wzroku i narządu słuchu),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (dysfunkcja obu kończyn górnych, narządu wzroku i narządu słuchu),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (użytkownik skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym),
  • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym poruszaniu się),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Od 2 września do 10 października 2019 r. można ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.