Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Szanowni Państwo,
W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa w województwie lubuskim (gwałtownie wzrastająca liczba zakażeń sprawiła, że od 15 do 28 marca br. na terenie naszego województwa powróciły zaostrzone obostrzenia sanitarne). ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do minimum.

Zachęcamy do załatwiania ich w sposób pośredni przy wykorzystaniu platformy e-puap, poczty elektronicznej pcpr@pcprzary.pl lub telefonicznie pod nr 68 363 06 80.
Każda osoba wchodząca do PCPR zobowiązana jest do:
zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wymogami,
dezynfekcji rąk (po wejściu do Urzędu w wyznaczonych punktach),
zachowania dystansu 2 metrów.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
Dyrektor : Justyna Przedaszek

 

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Opinie i uwagi do „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023” można składać na stosownym formularzu w terminie do 29 stycznia 2021 r. w formie:
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprary.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane
Pliki do pobrania:

Powiatowy-program-rozwoju-pieczy-zastepczej-2021-2023-1-1.docx

Formularz konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Programu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Opinie i uwagi do „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026” można składać na stosownym formularzu w terminie do 29 stycznia 2021 r. w formie:
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprary.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Pliki do pobrania:

Powiatowy-program-działań-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych-2021-2026.docx

Formularz-konsultacji.docx

 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2021 roku realizowane będą następujące obszary „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2021 r.:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl pod adresem:

Ponadto przypominamy, że:

 • w przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu;
 • w przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. można składać do Starostwa Powiatowego w Żarach w terminie do 12 lutego 2021 r.