Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Pliki do pobrania

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, tel.: +48 683630684.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  • Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być jedynie podmioty, które merytorycznie związane będą z realizacją zadań realizowanych przez PCPR w Żarach, uprawnione do ich otrzymania.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego dziecka* danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia. Wobec danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w PCPR w Żarach, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: alfred.spychala@abi-24.com.pl lub pod nr telefonu: 601499272.

Klauzula informacyjna – do pobrania

AKTYWNY SAMORZĄD

Moduł I Obszar A Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_1_podopieczny                                           Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_1_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar A Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_2_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar A Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_3_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar A Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_4_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar B Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_1_podopieczny_z_dysfunkcja_narządu_wzroku Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_1_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_wzroku Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_1_podopieczny_z_dysfunkcja_narządu_ruchu Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_1_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_ruchu

Moduł I Obszar B Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_2__podopieczny_z_dysfunkcja_narządu_wzroku Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_2_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_wzroku Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_2_podopieczny_z_dysfunkcja_narządu_ruchu Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_2_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_ruchu

Moduł I Obszar B Zadanie 3: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_3_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_wzroku

Moduł I Obszar B Zadanie 4: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_4_osoba_niepełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_słuchu Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_4_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_słuchu

Moduł I Obszar B Zadanie 5: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_5_osoba_niepełnoletnia                      Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_5_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar C Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_1_osoba_niepełnoletnia                      Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_1_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar C Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_2_podopieczny                                     Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_2_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar C Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_3_osoba_pełnoletnia

Kosztorys Wz_r_C3_K_proteza.docx

Oferta Wz_r_C3_O_proteza.docx

Moduł I Obszar C Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (proteza co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_4_osoba_pełnoletnia

Kosztorys Wz_r_C4_K_naprawa.docx

Oferta Wz_r_C4_O_naprawa.docx

Moduł I Obszar C Zadanie 5: Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_5_osoba_niepełnoletnia                       Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_5_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar D: Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek_MI_Obszar_D_osoba_pełnoletnia

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek_MII