Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Pliki do pobrania

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, tel.: +48 683630684.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  • Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być jedynie podmioty, które merytorycznie związane będą z realizacją zadań realizowanych przez PCPR w Żarach, uprawnione do ich otrzymania.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego dziecka* danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia. Wobec danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w PCPR w Żarach, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: alfred.spychala@abi-24.com.pl lub pod nr telefonu: 601499272.

Klauzula informacyjna – do pobrania

WNIOSKI Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

INFORMUJEMY, ŻE OD 01.01.2023 ROKU WNIOSKI W RAMACH NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, CZYLI W SYSTEMIE SOW (SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA):

 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

INFORMACJA

dotycząca składania wniosków w formie papierowej o dofinansowanie ze środków PFRON

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach:

poniedziałek: 08:00 – 15:00

wtorek – czwartek: 08:00 – 14:00

piątek: 08:00 – 13:00

przerwa: 10:30 – 11:00

 

1. Wniosek – turnus rehabilitacyjny

2. Wniosek – przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

3. Wniosek – likwidacja barier w komunikowaniu się

4. Wniosek – likwidcja barier technicznych

5. Wniosek-na-likwidację-barier-architektonicznych

6. Wniosek – sprzęt rehabilitacyjny

7. Wniosek – SKRiT

8. Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


ANKIETA

Kwestionariusz dotyczący strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 – 2030