Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Pliki do pobrania

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie 00-828, al. Jana Pawła II 13 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach reprezentowane przez Dyrektora PCPR. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby: ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary lub telefonicznie: +48 68 3630680.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: alfred.spychala@abi-24.com.pl, tel. 601499272, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON:
  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
  • likwidacji barier: technicznych, architektonicznych, w komunikowaniu się;
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • usług tłumacza migowego;
  • likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową;
  • likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym;
  • likwidacji barier w poruszaniu się;
  • pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
  • pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.

 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom właściwym do załatwienia przedmiotowego wniosku. Dokonamy tego jedynie w sytuacji, gdy istnieć będzie podstawa prawna do takiego działania lub gdy odbiorcami danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych będą podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne lub bankowe oraz podmioty przetwarzające je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji naszych działań.
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana/dziecka dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie wniosku.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego dziecka danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga formy pisemnej, którą należy przesłać na adres: PCPR, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary lub elektronicznej na adres mailowy: pcpr@pcprzary.pl.

Chęć skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić na wskazane powyżej adresy listownie lub drogą elektroniczną. Administrator danych osobowych – bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją wyżej wymienionych praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania PCPR w Żarach – administrator danych, poinformuje osobę, której dane dotyczą o ewentualnym przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna – do pobrania

WNIOSKI Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ PFRON PLATFORMY INTERNETOWEJ SOW – SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM:

sow.pfron.org.pl:

 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

INFORMACJA

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w godzinach:

poniedziałek: 08:00 – 14:00

wtorek, środa, czwartek: 08:00 – 13:00

piątek: 08:00 – 12:00

przerwa: 10:30 – 11:00

NR TELEFONU: 68 363-06-80

 

1. Wniosek – turnus rehabilitacyjny

2. Wniosek – przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

3. Wniosek – likwidacja barier w komunikowaniu się

4. Wniosek – likwidacja barier technicznych

5. Wniosek – likwidacja barier architektonicznych

6. Wniosek – sprzęt rehabilitacyjny

7. Wniosek – SKRiT

8. Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


ANKIETA

Kwestionariusz dotyczący strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 – 2030