Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: Wrzesień 2018

„LUBUSKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Dnia 21 września 2018 roku odbyło się „Lubuskie spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych” nad zalewem „Karaś” w Lubsku, zorganizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku, w którym wzięły udział: Justyna Przedaszek – Dyrektor PCPR wraz z pracownikami: Iwoną Marszewską i Eweliną Krasowską.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku mieszkalnym lub w jego okolicy, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne, techniczne uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodę ruchu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych?

O dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz które mają trudności w poruszaniu się (w tym osoby na wózkach inwalidzkich, po amputacji kończyn, poruszające się samodzielnie lub przy pomocy urządzeń pomocniczych). Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

ETAP I:

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny,
 4. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie,
 5. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 6. dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w lokalu,
 7. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny),
 8. pisemna zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
 9. szkic pomieszczeń, w których ma wystąpić likwidacja barier architektonicznych – uwzględniając stan obecny,
 10. szkic pomieszczeń – uwzględniając stan po likwidacji barier architektonicznych,
 11. udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania.

ETAP II:

 1. kosztorys inwestorski (szczegółowy) na zakres prac zakwalifikowanych do realizacji wraz z zestawieniem i wyceną potrzebnych materiałów,
 2. projekt, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach).

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca i jest to minimalny udział własny kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków funduszu. Dofinansowanie takie nie przysługuje również osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku ubiegała się o dofinansowanie uzyskała odpowiednio na ten cel ze środków PFRON, ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

 

 

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny?

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 • osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

◊  50% na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

◊  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnym zmianom i podawane jest co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny.

 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej  dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
 2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia Wnioskodawcy oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
 3. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny,
 4. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych na wskazanym sprzęcie,
 5. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 6. ofertę cenową lub fakturę proformę wybranego sprzętu rehabilitacyjnego sporządzoną przez sprzedawcę.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA!

Sprzęt zakupiony przed podpisaniem umowy nie podlega dofinansowaniu.

 

 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, tel.: +48 683630684.
 • Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 • Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być jedynie podmioty, które merytorycznie związane będą z realizacją zadań realizowanych przez PCPR w Żarach, uprawnione do ich otrzymania.
 • Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego dziecka* danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia. Wobec danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w PCPR w Żarach, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: alfred.spychala@abi-24.com.pl lub pod nr telefonu: 601499272.

Klauzula informacyjna – do pobrania

Bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączenie ich do życia społecznego, odgrywa organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej.

SPORT – podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia  chroni  zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności.

KULTURA – umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących.

REKREACJA – umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy. Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia.

TURYSTYKA – stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł do sfinansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Termin składania wniosku:

Pisemny wniosek o dofinansowanie składa się, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, w sekretariacie.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie imprezy krajowe.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.