Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: grudzień 2020

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2021 roku realizowane będą następujące obszary „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2021 r.:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl pod adresem:

Ponadto przypominamy, że:

  • w przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu;
  • w przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. można składać do Starostwa Powiatowego w Żarach w terminie do 12 lutego 2021 r.