Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (np. protezy, kule, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np: aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, poduszki i materace przeciwodleżynowe).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne

  • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
  • wnioskodawca, który uzyskał zlecenie z przyznaną refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia na dany przedmiot lub środki pomocnicze,
  • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

◊  50% na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

◊  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnym zmianom i podawane jest co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
  2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
  3. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
  4. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
  5. oryginał faktury potwierdzającej zakup przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego z wyszczególnieniem: całkowitego kosztu zakupu, kwoty opłaconej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kwoty udziału własnego.

Wysokość dofinansowania:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.