Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączenie ich do życia społecznego, odgrywa organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej.

SPORT – podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia  chroni  zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności.

KULTURA – umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących.

REKREACJA – umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy. Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia.

TURYSTYKA – stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł do sfinansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Termin składania wniosku:

Pisemny wniosek o dofinansowanie składa się, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, w sekretariacie.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie imprezy krajowe.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.