Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Bariery w komunikowaniu się i techniczne

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się. Likwidacja barier ma na celu umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej kontakt z otoczeniem, powodując sprawniejsze działanie w społeczeństwie.

Ze względu na ograniczone środki finansowe przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, w/w zadanie nie będzie realizowane w roku 2019.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do barier w komunikowaniu się i technicznych?

O dofinansowanie z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne

  • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia,
  • jeżeli zaświadczenie lekarza jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

◊  50% na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

◊  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ulega kwartalnym zmianom i podawane jest co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny.

Gdzie składamy wnioski?

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
  2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia oraz innych osób niepełnosprawnych mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
  3. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na wkład własny,
  4. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie,
  5. w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
  6. udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania,
  7. oferta cenowa.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 5% pokrywa wnioskodawca i jest to minimalny udział własny kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków funduszu. Dofinansowanie takie nie przysługuje również osobie, która w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku ubiegała się o dofinansowanie uzyskała odpowiednio na ten cel ze środków PFRON, ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.