Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Instytucjonalna piecza zastępcza

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki osób dorosłych może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj.

  • placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznej bądź rodzinnej,
  • regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej,
  • interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Każda z placówek:

  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez powiat żarski:

POWIATOWY DOM DZIECKA
ul. Pienińska 11-12
68-200 Żary
Dyrektor: Małgorzata Łozińska- Szklarz
tel. 68 415-54-44
mail: pddzary@pddzary.pl

 


POWIATOWY DOM DZIECKA
ul. Dąbrowskiego 6
68-300 Lubsko
Dyrektor: Agata Salomońska
tel. 68 455-35-28
mail: sekretariat@domdziecka.lubsko.pl
www.domdziecka.lubsko.pl