Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: Sierpień 2018

Instytucjonalna piecza zastępcza

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki osób dorosłych może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj.

 • placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznej bądź rodzinnej,
 • regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej,
 • interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Każda z placówek:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez powiat żarski:

POWIATOWY DOM DZIECKA
ul. Pienińska 11-12
68-200 Żary
Dyrektor: Małgorzata Łozińska- Szklarz
tel. 68 415-54-44
mail: pddzary@pddzary.pl

 


POWIATOWY DOM DZIECKA
ul. Dąbrowskiego 6
68-300 Lubsko
Dyrektor: Agata Salomońska
tel. 68 455-35-28
mail: sekretariat@domdziecka.lubsko.pl
www.domdziecka.lubsko.pl

Usamodzielniani wychowankowie

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy i inne placówki, gdy umieszczenie nastąpiło na  podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:

 • kontynowanie nauki,
 • usamodzielnienie,
 • zagospodarowanie

Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • zatrudnienia

Zapewnia się również pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej bądź innych placówkach ( MOW, ZP) przez okres co najmniej:

 • 3 lat- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępcza spokrewnioną,
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną oraz inne placówki (MOW, ZP)

Osoby pełnoletnie, usamodzielniające się,  nie mające możliwości powrotu do rodziny bądź też innych możliwości zamieszkania we własnym lokalu mieszkalnym mają możliwość zamieszkania w mieszkaniu chronionym. Jest to miejsce przeznaczone dla kobiet bądź mężczyzn, uczących się i posiadających niski dochód.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 3 mieszkania chronione: dwa z nich znajdują się w Żarach z przeznaczeniem dla 5 kobiet i 4 mężczyzn, jedno w Lubsku  z przeznaczeniem dla 3 mężczyzn. Lokale te są wyremontowane, w pełni wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty AGD i meble.

Rodziny zastępcze

Każde dziecko potrzebuje miejsca do życia, swojego kawałka świata, który byłby dla niego bezpiecznym azylem. Niestety wiele z tych najmniejszych, najbardziej bezbronnych istot, jest tego pozbawionych. Dzieci pragną dorastać w domu, w atmosferze rodzinnego ciepła, otoczone miłością, wsparciem i poczuciem bezpieczeństwa.

Jeżeli Jesteś Osobą, która ma siłę i odwagę podarować dziecku dom, otwórz serce, otwórz drzwi i zostań rodziną zastępczą.

Co to jest piecza zastępcza….?

Jest to przejściowa forma sprawowania opieki nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności, chyba że wcześniej powróci ono do rodziny naturalnej bądź zostanie przysposobione.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Rodziny zastępcze
 • Spokrewnione
 • Niezawodowe
 • zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodziny zawodowe specjalistyczne
 1. Rodzinne domy dziecka
FORMA PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIE FINANSOWE
(miesięcznie, obligatoryjne)
RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA

 

Tworzone są przez osoby będące wstępnymi dziecka (babcie, dziadków) oraz pełnoletnie rodzeństwo.
 • 694 zł,
 • dodatek wychowawczy (500 +)
RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA

 

Tworzone są przez ciocie, wujków, a także przez osoby zupełnie obce dla dziecka, które mają gotowość zapewnienia opieki dziecku nie mogącemu wychowywać się we własnej rodzinie. Kandydaci są zobowiązani do odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.
 • 1052 zł,
 • dodatek wychowawczy
  (500 +)
RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA, w tym

 

Osoby obce, bądź ciocie, wujkowie sprawujący opiekę nad dziećmi. Kandydaci są zobowiązani do odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.
 • 1052 zł,
 • dodatek wychowawczy
  (500 +),
 • wynagrodzenie za wykonywaną pracę
PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO Osoby mogące przyjąć do siebie dzieci
z interwencji. Opiekę nad nimi sprawują do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka, czyli do momentu adopcji, powrotu do rodziców biologicznych, bądź umieszczenia w innych formach pieczy zastępczych. Dzieci w pogotowiach przebywają od 4 do 8 miesięcy.
 • 1052 zł,
 • dodatek wychowawczy
  (500 +),
 • wynagrodzenie za wykonywaną pracę
SPECJALISTYCZNA RODZINA ZASTĘPCZA Zawodowa rodzina zastępcza, która sprawuje opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności bądź dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • 1052 zł,
 • dodatek wychowawczy
  (500 +),
 • wynagrodzenie za wykonywaną pracę

 

Dodatkowo rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.
  o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodzina zastępcza może otrzymać środki finansowe na świadczenia fakultatywne wynikające z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach jest ORGANIZATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zespół ds. pieczy zastępczej:

Psycholog: Anna Rosa 68 363-06-86

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: Maja Morawska, Monika Górniak, tel. 68 363-06-89,

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: Karina Handzel, Patrycja Pawłowska, tel. 68 363-06-91

Starszy pracownik socjalny: Marta Kowalczuk, koordynator: Grażyna Potojalińska, tel. 68 363-06-82

 


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze!

Jeśli czujesz, że w Twoim  życiu nastąpiła chwila na podjęcie decyzji o przyjęciu do rodziny dziecka, któremu chciałbyś ofiarować
miłość, opiekę, troskę i poczucie bezpieczeństwa, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, gdzie bardzo chętnie udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji. Możesz liczyć na naszą pomoc, wsparcie i rozpocząć starania !

 

Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinie dzieci.

„OTWÓRZ SERCE, OTWÓRZ DRZWI”