Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

UWAGA!!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach zachęca osoby niepełnosprawne z powiatu żarskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach poniższych zadań:

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacja barier technicznych,
 • likwidacja barier w komunikowaniu się,
 • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym.

UWAGA!!!

W związku ze zmianą uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż osoby niepełnosprawne, które ostatni raz otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017 roku, legitymujące się:

 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia,
 • orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

mają możliwość ponownego ubiegania się o ww. dofinansowanie na 2020 rok.

Warunkiem przyznania środków na powyższy cel, jest złożenie nowego wniosku.

Kompletne druki należy składać do dnia 25 września 2020 r.

Informacja dot. realizowanych projektów dla osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR będzie realizowało zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych pt, ” Droga do aktywności” oraz ” Kierunek praca”, które są współfinansowane ze środków PFRON

Uczestnikami projektów są osoby spełniające łącznie następujące warunki:

– wiek 18-64 lata

– miejsce zamieszkania: teren powiatu żarskiego lub żagańskiego

– orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym

„Droga do aktywności” – nabór trwa do 30 września 2020 roku Każda z osób spełniająca powyższe warunki, która zgłosi się do udziału w projekcie weźmie udział w 12h (3 dni x 4h) warsztatach z pt. „Trening umiejętności społeczno-zawodowych”. Podczas warsztatów omówione zostaną między innymi zagadnienia z zakresu: wzmacniania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi, komunikacji interpersonalnej, budowanie porozumienia – sprawna komunikacja, reguł komunikacji negocjacyjnej, samooceny czyli odkrywania własnych umiejętności i możliwości, instrumentów i segmentów rynku pracy, szans i zagrożeń wynikających z podjęcia zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, kreowania wizerunku (wizaż, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej), praw i obowiązków pracownika, motywacji do podjęcia aktywności zawodowej, instytucji i organizacji świadczących usługi dla osób poszukujących pracy i rodzaj świadczonych usług, metod poszukiwania pracy, samozatrudnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

„Kierunek praca” – nabór trwa do 31 października 2020 roku Każda z osób spełniająca powyższe warunki, która zgłosi się do udziału w projekcie weźmie udział w:

– Indywidualnych 4h spotkaniach z doradcą zawodowym, które będzie uwzględniać wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności ograniczenia. Istotnymi zagadnieniami dla doradcy zawodowego będą zainteresowania zawodowe oraz preferencje zawodowe osoby niepełnosprawnej. Udzielenie porady zawodowej będzie oparte na wynikach kompleksowych badań i ocenie zdolności do pracy niepełnosprawnego klienta oraz analizie i rozeznaniu szans zawodowych na rynku pracy w oparciu o indywidualną sytuacje zawodową. Podczas indywidualnych spotkań z uczestnikiem doradca zawodowy zaznajomi go z wymaganiami stawianymi wobec pracowników w przypadku konkretnych zawodów jak i stanowisk pracy. Przygotowane zostaną dokumenty aplikacyjne. Uczestnik określi swoje mocne strony i dowie się jak je wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym. Ważnym elementem spotkań będzie opracowanie planów i celów zawodowych, zaplanowanie kariery zawodowej oraz dalszej ścieżki edukacyjnej;

– grupowych 2h spotkaniach z pracodawcami, podczas których uczestnicy będą mogli uzyskać informacje, jakie wymagania stawiane są osobom na poszczególne stanowiska pracy. Pracodawcy podpowiedzą na co zwracają szczególną uwagę decydując się na zatrudnienie pracownika. Każdy z uczestników dowie się podczas takiego spotkania jakie ułatwienia stosują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Miejsce odbywania się warsztatów i spotkań: Żary

Uczestnicy mogą wziąć udział w obu projektach.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tel. 667 628 337

 

WYDŁUŻONY TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCY PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ” do dnia 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).

MODUŁ III

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ” skierowany do osób niepełnosprawnych.

Program realizowany jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków
  szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc/miesiące, w których nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu (PCPR w Żarach) w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 4 września 2020 r.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON (System SOW). Wnioski dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również na stronie internetowej PCPR

Możliwość złożenia wniosku w Systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (wystarczy jedynie założyć konto w Systemie SOW), osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.

Filmik instruktażowy pokazujący proces wypełnienia wniosku w systemie SOW:

 

Załącznik:

Wniosek_o_dofinansowanie_Modul_III.docx