Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

OGŁOSZENIE

DYREKTOR  POWIATOWEGO DOMU DZIECKA W ŻARACH

zatrudni pracownika na stanowisko wychowawcy  w ramach umowy zlecenia (praca zmianowa).

Wymagania:

wykształcenie wyższe pedagogiczne (mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi),

niekaralność,

umiejętność pracy w zespole.

 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor placówki p. Małgorzata Łozińska – Szklarz, pod nr telefonu 606 120 949, 68 415 54 44

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia dotyczącym rozpowszechniania się koronawirusa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach prosi o ograniczenie osobistych wizyt w tut. Urzędzie do niezbędnie koniecznych.
Informujemy, iż od dnia 12 marca 2020 r. wszelkie dokumenty i wnioski o przyznanie dofinansowań zalecamy pobrać ze strony PCPR: www.pcprzary.pl i składać wyłącznie drogą pocztową na adres ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod nr 68/363-06-84 oraz drogą mailową na adres pcpr@pcprzary.pl.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
ogłasza nabór na stanowisko:
PSYCHOLOG
w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania
Niezbędne:
obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
prawo jazdy kat. B,
a.i.2. Dodatkowe:
2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy, odporność psychiczna,
znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
referencje,
umiejętności pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań:
dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia,
udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych,
przeprowadzanie badań psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,
uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny;
2. CV- curriculum vitae;
3. kwestionariusz osoby;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6. Oświadczenia:
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
o niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku psychologa,

Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).
IV. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
1. pozwoleń o ukończonych kursach i szkoleniach;
2. referencji;
3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku;

Preferowane formy kontaktu :
siedziba PCPR ul. Artylerzystów 6 Żary
kontakt telefoniczny : 68 363 06 80 / 694 467 483
e mail – pcpr@pcprzary.pl

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2020 roku realizowane będą następujące obszary „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2020 r.:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w komunikacie z dnia 06.12.2019 r. dotyczącym programu (w zakładce: Aktualności) pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronach:

Ponadto przypominamy, że:

  • w przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu;
  • w przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach w terminie do 14 lutego 2020 r.