Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Informacja dot. realizowanych projektów dla osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR będzie realizowało zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych pt, ” Droga do aktywności” oraz ” Kierunek praca”, które są współfinansowane ze środków PFRON

Uczestnikami projektów są osoby spełniające łącznie następujące warunki:

– wiek 18-64 lata

– miejsce zamieszkania: teren powiatu żarskiego lub żagańskiego

– orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym

„Droga do aktywności” – nabór trwa do 30 września 2020 roku Każda z osób spełniająca powyższe warunki, która zgłosi się do udziału w projekcie weźmie udział w 12h (3 dni x 4h) warsztatach z pt. „Trening umiejętności społeczno-zawodowych”. Podczas warsztatów omówione zostaną między innymi zagadnienia z zakresu: wzmacniania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi, komunikacji interpersonalnej, budowanie porozumienia – sprawna komunikacja, reguł komunikacji negocjacyjnej, samooceny czyli odkrywania własnych umiejętności i możliwości, instrumentów i segmentów rynku pracy, szans i zagrożeń wynikających z podjęcia zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy, kreowania wizerunku (wizaż, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej), praw i obowiązków pracownika, motywacji do podjęcia aktywności zawodowej, instytucji i organizacji świadczących usługi dla osób poszukujących pracy i rodzaj świadczonych usług, metod poszukiwania pracy, samozatrudnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

„Kierunek praca” – nabór trwa do 31 października 2020 roku Każda z osób spełniająca powyższe warunki, która zgłosi się do udziału w projekcie weźmie udział w:

– Indywidualnych 4h spotkaniach z doradcą zawodowym, które będzie uwzględniać wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności ograniczenia. Istotnymi zagadnieniami dla doradcy zawodowego będą zainteresowania zawodowe oraz preferencje zawodowe osoby niepełnosprawnej. Udzielenie porady zawodowej będzie oparte na wynikach kompleksowych badań i ocenie zdolności do pracy niepełnosprawnego klienta oraz analizie i rozeznaniu szans zawodowych na rynku pracy w oparciu o indywidualną sytuacje zawodową. Podczas indywidualnych spotkań z uczestnikiem doradca zawodowy zaznajomi go z wymaganiami stawianymi wobec pracowników w przypadku konkretnych zawodów jak i stanowisk pracy. Przygotowane zostaną dokumenty aplikacyjne. Uczestnik określi swoje mocne strony i dowie się jak je wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym. Ważnym elementem spotkań będzie opracowanie planów i celów zawodowych, zaplanowanie kariery zawodowej oraz dalszej ścieżki edukacyjnej;

– grupowych 2h spotkaniach z pracodawcami, podczas których uczestnicy będą mogli uzyskać informacje, jakie wymagania stawiane są osobom na poszczególne stanowiska pracy. Pracodawcy podpowiedzą na co zwracają szczególną uwagę decydując się na zatrudnienie pracownika. Każdy z uczestników dowie się podczas takiego spotkania jakie ułatwienia stosują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Miejsce odbywania się warsztatów i spotkań: Żary

Uczestnicy mogą wziąć udział w obu projektach.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tel. 667 628 337

 

WYDŁUŻONY TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCY PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ” do dnia 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).

MODUŁ III

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ” skierowany do osób niepełnosprawnych.

Program realizowany jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków
  szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc/miesiące, w których nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu (PCPR w Żarach) w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 4 września 2020 r.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON (System SOW). Wnioski dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również na stronie internetowej PCPR

Możliwość złożenia wniosku w Systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (wystarczy jedynie założyć konto w Systemie SOW), osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.

Filmik instruktażowy pokazujący proces wypełnienia wniosku w systemie SOW:

 

Załącznik:

Wniosek_o_dofinansowanie_Modul_III.docx

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
ogłasza nabór na stanowisko:
PSYCHOLOG
w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania
Niezbędne:
obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
prawo jazdy kat. B,
a.i.2. Dodatkowe:
2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy, odporność psychiczna,
znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
referencje,
umiejętności pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań:
dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia,
udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych,
przeprowadzanie badań psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,
uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny;
2. CV- curriculum vitae;
3. kwestionariusz osoby;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6. Oświadczenia:
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
o niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku psychologa,

Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).
IV. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
1. pozwoleń o ukończonych kursach i szkoleniach;
2. referencji;
3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku;

Preferowane formy kontaktu :
siedziba PCPR ul. Artylerzystów 6 Żary
kontakt telefoniczny : 68 363 06 80 / 694 467 483
e mail – pcpr@pcprzary.pl