Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż w tut. Centrum nastąpiła awaria centrali telefonicznej. W związku z powyższym przepraszamy za utrudnienia.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. kadrowo–administracyjnych zatrudniona została pani Karina Robińska, zamieszkała w Żarach.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Karina Robińska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie średnie oraz wymagane doświadczenie w pracy w zakresie kadr. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna uznała, że kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych wymaganych na stanowisku specjalisty ds. kadrowo – administracyjnych.

 

 

Justyna Przedaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Żarach informuje, że od stycznia 2020 r. rozpoczyna szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ilość miejsc ograniczona.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o kontakt pod numerem telefonu :
(68) 363 06 91 / (68) 363 06 89

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż zakończono procedurę naboru na stanowisko: specjalisty ds. kadrowo – administracyjnych – nabór został nierozstrzygnięty, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 

Justyna Przedaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

OGŁOSZENIE O NABORZE!

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
ogłasza nabór na stanowisko:
PSYCHOLOG
w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania
1. Niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 wykształcenie wyższe na kierunki psychologia,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 prawo jazdy kat. B,
2. Dodatkowe:
 2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy, odporność psychiczna,
 znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 referencje,
 umiejętności pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań:
 dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia,
 udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zstępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych,
 przeprowadzanie badań psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,
 uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
 udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
 prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny;
2. CV- curriculum vitae;
3. kwestionariusz osoby;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6. Oświadczenia:
 o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 o niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadrowo- administracyjnych.
 o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku psychologa,
Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).
IV. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
1. pozwoleń o ukończonych kursach i szkoleniach;
2. referencji;
3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku;
4. kandydat zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary- w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa” .

Justyna Przedaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie