Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ PFRON PLATFORMY INTERNETOWEJ SOW – SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM:

sow.pfron.org.pl:

 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

INFORMACJA

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w godzinach:

poniedziałek: 08:00 – 14:00

wtorek, środa, czwartek: 08:00 – 13:00

piątek: 08:00 – 12:00

przerwa: 10:30 – 11:00

NR TELEFONU: 68 363-06-80

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary, tel.: +48 683630684.
  2. Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  3. Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być jedynie podmioty, które merytorycznie związane będą z realizacją zadań realizowanych przez PCPR w Żarach, uprawnione do ich otrzymania.
  4. Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikających z przepisów prawa (ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
  6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/swojego dziecka danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia. Wobec danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  9. W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w PCPR w Żarach, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria@ido-24.com.pl lub pod nr telefonu: 601499272.

Klauzula informacyjna – do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
ogłasza nabór na stanowisko:
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – 1 etat

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
2. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
3. WYMIAR ETATU: pełny – 1 etat.
4. FORMA ZATRUDNIENIA: praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
5. MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY: Teren powiatu żarskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
6. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) Wykształcenie:
a. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.
2) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) Kandydat posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE;
7) prawo jazdy kat. B i dysponuje własnym samochodem – PRACA W TERENIE;
8) Min. 2 – letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.
7. WYMAGANIA MERYTORYCZNE:
1) Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej;
2) Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
3) Znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
4) Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
5) Znajomość metod i form pracy z rodziną.
8. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną;
2) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej;
3) posiadanie szkoleń i warsztatów z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną;
4) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
5) znajomość obsługi komputera pakietu MS Windows oraz pakietu Office;
6) umiejętność redagowania pism i interpretowania przepisów;
7) umiejętność sporządzania sprawozdań;
8) komunikatywność, dyspozycyjność;
9) umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach;
10) praca koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.
9. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontakt;
4) zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;
9) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
10) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
11) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo- wychowawczej tego samego typu;
12) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
13) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym;
14) systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.
10. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy( świadectwa pracy);
6) dokumenty poświadczający co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną;
7) oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego o:
a) wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
b) tym, iż nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
c) tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;
d) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny:
ul. Artylerzystów 6
68-200 Żary
Tel. 68 3630680
pcpr@pcprzary.pl

Żary, dnia 14.12.2023 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Justyna Przedaszek

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów, 68-200 Żary.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 68 3630680, pisząc na adres Administratora lub korzystając z jego adresu e-mail: pcpr@pcprzary.pl lub u wyznaczonego przez Administratora Inspektora ochrony danych, wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: kancelaria.iod.pu.grafred@gmail.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy i innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) PCPR przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres PCPR, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@pcprzary.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez PCPR Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w nim zawartych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

„W przypadku przekazania danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Powiatowe, Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.”

……………………………………………………….. imię i nazwisko

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy!