Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2021 roku realizowane będą następujące obszary „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2021 r.:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl pod adresem:

Ponadto przypominamy, że:

 • w przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu;
 • w przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. można składać do Starostwa Powiatowego w Żarach w terminie do 12 lutego 2021 r.

UWAGA!!!

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 3.11. 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach pracuje w systemie hybrydowym. Urząd nie zostanie zamknięty i nadal będzie przyjmował interesantów w dotychczasowych godzinach pracy. Proszę o ograniczenie załatwiania spraw osobiście. Zachęcamy do załatwiania ich w sposób pośredni przy wykorzystaniu platformy e-puap, poczty elektronicznej pcpr@pcprzary.pl lub telefonicznie pod nr 68 363 06 80.
Każda osoba wchodząca do PCPR zobowiązana jest do:
zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wymogami,
dezynfekcji rąk (po wejściu do Urzędu w wyznaczonych punktach),
zachowania dystansu 2 metrów.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
Dyrektor : Justyna Przedaszek

UWAGA!!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach zachęca osoby niepełnosprawne z powiatu żarskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach poniższych zadań:

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacja barier technicznych,
 • likwidacja barier w komunikowaniu się,
 • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym.

UWAGA!!!

W związku ze zmianą uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż osoby niepełnosprawne, które ostatni raz otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017 roku, legitymujące się:

 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia,
 • orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

mają możliwość ponownego ubiegania się o ww. dofinansowanie na 2020 rok.

Warunkiem przyznania środków na powyższy cel, jest złożenie nowego wniosku.

Kompletne druki należy składać do dnia 25 września 2020 r.